Tsukiji Fish Market, Tokyo

(DMC-LX3)

[1] -:

[2] -:

[3] -:

[4] -:

[5] -:

[6] -:

[7] -:

[8] -:

[9] -:

[10] -:

[11] -:

[12] -:

[13] -:

[14] -:

[15] -:

[16] -:

[17] -:

[18] -:

[19] -:

[20] -:

[21] -:

[22] -:

[23] -:

[24] -: